مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعاتی تحصیلی - پایه دهم - رشته تجربی

1 2 3 مطلب : 42
برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 21 الی 27 تیر

برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 21 الی 27 تیر

برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 21 الی 27 تیر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 14 الی 20 تیر

برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 14 الی 20 تیر

برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 14 الی 20 تیر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 7 الی 13 تیر

برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تجربی 7 الی 13 تیر

برنامه مرور مطالعه درسی پایه دهم به یازدهم تیر 7 الی 13 خرداد را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 31 خرداد الی 6 تیر (هفته آخر)

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 31 خرداد الی 6 تیر (هفته آخر)

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 31 خرداد الی 6 تیر را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 24 الی 30 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 24 الی 30 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 24 الی 30 خرداد را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 17 الی 23 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 17 الی 23 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 17 الی 23 خرداد را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 10 الی 16 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 10 الی 16 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 10 الی 16 خرداد را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم  تجربی 27 اردیبهشت الی 2 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم تجربی 27 اردیبهشت الی 2 خرداد

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 27 اردیبهشت الی 2 خرداد را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 20 الی 26 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 20 الی 26 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 20 الی 26 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 13 الی 19 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 13 الی 19 اردیبهشت

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 13 الی 19 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه دهم رشته تجربی 6 الی 12 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه دهم رشته تجربی 6 الی 12 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه دهم رشته تجربی 6 الی 11 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
تکالیف درسی پایه دهم رشته تجربی 30 فروردین الی 5 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه دهم رشته تجربی 30 فروردین الی 5 اردیبهشت

تکالیف درسی پایه دهم رشته تجربی 30 فروردین الی 5 اردیبهشت را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی23 الی 29 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی23 الی 29 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی23 الی 29 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی16 الی 22 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی16 الی 22 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 16 الی 22 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 9 الی 15 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 9 الی 15 فروردین

برنامه مطالعه درسی پایه دهم رشته تجربی 9 الی 15 فروردین را دریافت کنید.

0 :
ادامه...
1 2 3 مطلب : 42