مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

کلاس های درسی و غیر درسی - ارزش مهارت های غیر درسی در آینده فرزندان

1 مطلب : 1
انتخاب موضوعات کلاس های فوق برنامه غیر درسی

انتخاب موضوعات کلاس های فوق برنامه غیر درسی

تنوع در آرزوهای والدین در انتخاب کلاسهای غیر درسی فرزندان تاثیر زیادی دارد.انتخاب موضوع کلاسهای غیر درسی خود یک چالش جدی است.

0 :
ادامه...
1 مطلب : 1