مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی نهمبرنامه مطالعه درسی پایه نهم 3 الی 9 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه نهم 27 اردیبهشت الی 2 خرداد برنامه مطالعه درسی پایه نهم 20 الی 26 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه نهم 13 الی 19 اردیبهشت تکالیف درسی پایه نهم6 الی 12 اردیبهشت تکالیف درسی پایه نهم 30 فروردین الی 5 اردیبهشت تکالیف درسی پایه نهم 23 الی 28 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه نهم16 الی 22 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه نهم 9 الی 15 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه نهم 2 الی 8 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه نهم 24 الی 29 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه نهم 17 الی 23 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه نهم 10 الی 16 اسفند برنامه مطالعه درسی نهم 3تا9 اسفند برنامه مطالعه درسی نهم 26 بهمن الی 2 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه نهم 19 الی 24 بهمن برنامه درسی پایه نهم 12 الی 18 بهمن برنامه درسی پایه نهم 5 الی 11 بهمن برنامه درسی پایه نهم 28 دی الی 4 بهمن برنامه درسی پایه نهم 21 الی 27 دی برنامه درسی پایه نهم 14 الی 20 دی برنامه مطالعه درسی پایه نهم 7 الی 13 دی برنامه درسی پایه نهم - 30 آذر الی 6 دی برنامه درسی پایه نهم - 23 الی 29 آذر برنامه مطالعه درسی پایه نهم - 16 الی 22 آذر برنامه درسی پایه نهم 9 الی 15 آذر برنامه مطالعه درسی پایه نهم- 2 الی 7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه نهم- 25 آبان تا 1 آذر برنامه مطالعه درسی پایه نهم- 18 الی 24 آبان برنامه مطالعه درسی پایه نهم - 11 الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی نهم - 4 الی 10 آبان برنامه مطالعه درسی پایه نهم- 27 مهر تا 3 آبان برنامه مطالعه درسی پایه نهم 20 الی 26 مهر برنامه مطالعه درسی پایه نهم 13 الی 19 مهر برنامه مطالعه درسی پایه نهم 6 الی 12 مهر برنامه مطالعه درسی پایه نهم 30شهریور الی 5 مهر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی نهم

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه نهم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم