مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی هفتمبرنامه مطالعه درسی پایه هفتم 16 الی 22 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 9 الی 15 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 2 الی 8فروردین برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 24 الی 29 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 17 الی 23 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 10 الی 16 اسفند برنامه مطالعه درسی هفتم 3تا9 اسفند برنامه مطالعه درسی هفتم 26بهمن الی 2 اسفند برنامه مطالعه درسی هفتم 19 الی 24 بهمن برنامه درسی پایه هفتم 12 الی 18 بهمن تکالیف روزانه پایه هفتم 5 الی 11 بهمن برنامه درسی پایه هفتم 28 دی الی 4 بهمن برنامه درسی پایه هفتم 21 الی 27 دی برنامه درسی پایه هفتم 14 الی 20 دی برنامه مطالعه درسی پایه هفتم7 الی 13 دی برنامه درسی پایه هفتم -30 آذر الی 6 دی برنامه درسی پایه هفتم - 23 الی 29 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم - 16 الی 22 آذر برنامه درسی پایه هفتم 9 الی 15 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 2 الی 7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 25 آبان تا 1 آذر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 18 الی 24 آبان برنامه مطالعه درسی هفتم - 11 الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی هفتم - 4 الی 10 آبان برنامه مطالعه درسی پایه هفتم- 27 مهر تا 3 آبان برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 20 الی 26 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 13 الی 19 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 6 الی 12 مهر برنامه مطالعه درسی پایه هفتم 30 شهریور الی 5 مهر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی هفتم

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه هفتم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم