مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی «میم»

همراه شما تا موفقیت

منوی مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم

برنامه مطالعات درسی و هفتگی کنکور تجربیبرنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 18 الی 24 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 18 الی 24 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 11 الی 17 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 11 الی 17 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 4 الی 10 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 4 الی 10 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 28 فروردین الی 3 اردیبهشت برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 21 الی 27 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 21 الی 27 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 14 الی 20 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل14 الی 20 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 7 الی 13 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل7 الی 13 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 1 الی 7 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 1 الی 7 فروردین برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 23 الی29 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل23 الی 29 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 16 الی22 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل16 الی 22 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 9 الی 15 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل9 الی 15 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 2 الی 8 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 2 الی 8 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 25 الی 1 اسفند برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 18 الی 24 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل81 الی 24 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 11 الی 17 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 11 الی 17 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 4 الی 10 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل4 الی 10 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 27 دی الی 3 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل27 دی الی3 بهمن ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 20 دی الی 26 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل20 دی الی26 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 13 دی الی 19 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل13 دی الی19 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 6 دی الی 12 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 6 دی الی 12 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 29 الی 5 دی ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 29 آذر الی 5 دی برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل22 الی28آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل15 الی21آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 15 الی 21 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل8 الی14آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 8 الی 14 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل1 الی7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 1 الی 7 آذر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل24 الی30 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 24 الی 30 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل17 الی23 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل10 الی16 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 10 الی 16 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته ریاضی پیشرو 3 الی 9 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل3 الی 9 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 3 الی 9 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل26 مهر الی 2 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 26 مهر الی 2 آبان برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو19 الی 25مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل19 الی 25مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 12 الی 18 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 125 الی 18 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 5 الی 11 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 5 الی 11 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 29 شهریور الی 4 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل29 شهریور الی 4 مهر برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 22 الی 28 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 22 الی 28 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 15 الی 21 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 15 الی 21 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 8 الی 14 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل8 الی 14 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 1 الی 7 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 1 الی 7 شهریور برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی 25 الی 31 مرداد ماه(ویژه کنکور 1400) برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 25 الی 31 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 25 الی 31 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی 18 الی 24 مرداد ماه(ویژه کنکور 1400) برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 18 الی 24 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی 11 الی 17 مرداد ماه(ویژه کنکور 1400) برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 11 الی 17 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 4 الی 10 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 28 تیر الی 3 مرداد ماه برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 21 الی 27 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 21 الی 27 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 14 الی 20 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 14 الی 20 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی پیشرو 7 الی 13 تیر برنامه مرور مطالعه درسی پایه دوازدهم رشته تجربی متعادل 7 الی 13 تیر

برنامه مطالعات درسی و هفتگی کنکور تجربی

برنامه مطالعه و تکالیف روزانه و هفتگی ویژه دانش آموزان، اولیا و مشاوران پایه کنکور رشته تجربی
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم
مرکز هدایت و پیشرفت تحصیلی میم